මිස්ටර් ප්‍රසිඩන්ට්!Mr.President !Stage drama.

මිස්ටර් ප්‍රසිඩන්ට්!Mr.President !Stage drama.

by
368 368 people viewed this event.
මිස්ටර් ප්රසිඩන්ට්!Mr.President !Stage drama.Adelaide ..Tickets Released
ඉක්මන් නොකරොත් හොඳම සීට් ටික ඉවර වේවි.
Kids Tickets $20 (Kids Tickets can be purchase by contacting us 0431442087)

https://auslankatickets.com/onlineticket.php?eventid=949723

Mr. President’ Stage drama (Adelade)
Tickets released!!)
Cast:
Roshan Ravindra
Kalana Gunasekara
Priyantha Siri Kumara
Xavier Kanishka
Play By: Kanishka Rajapaksha
Music By: Thilanka Gamage
Produced By: Animareal Theatre Productions & Ela Entertainment
Presented By: D Unit Entertainment
(Contact 0431 442 087 Dasun)

To register for this event email your details to priyaviraj@yahoo.com

Register using webmail: Gmail / AOL / Yahoo / Outlook

 

Date And Time

2022-10-21 @ 06:30 PM to
2022-10-21 @ 11:30 PM
 

Location

Share With Friends